Šta je web sajt

Šta je Web sajt

ŠTA JE WEB SAJT Šta je Web sajt Web sajt jeste skup povezanih web stranica tipično serviranih s jedne web-domene. Web-sajt je smešten (hostiran) na najmanje jednom web serveru, dostupan preko mreže poput interneta ili privatne LAN-mreže, a preko internetske adrese poznate kao URL. Svi javno dostupni web-sajtovi kolektivno čine World Wide Web. Koju funkciju ima web sajt Web sajtovi imaju…